ระบบความปลอดภัยต่างๆ (Safety in daily life)

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตูในชีวิตประจำวันของเรา

อุบัติเหตุในโรงเรียน

เราใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมง อุบัติเหตุจึงอาจเกิดขึ้นได้ถ้าขาดความระมัดระวังเช่น อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา จากการทดลองในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ หรือจากการใช้อุปกรณ์มีคมประกอบการเรียน เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน​​จึงต้องปฏิบัติตนโดยใช้อุปกรณ์มีคมอย่างระมัดระวัง ไม่เล่นป‚นป่ายที่สูง ไม่เล่นผาดโผน เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นกีฬาและกฎความปลอดภัยในโรงเรียน
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน

อุบัติเหตุจากรถยนต์

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการจราจรทางบกนั้น เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน จากสถิติของกรมทางหลวง พบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางหลวงมากที่สุด คือการขับรถเร็ว  รองลงมาคือการขับรถระยะกระชั้นชิด    อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการจราจรทางบกนั้น มักเกิดขึ้นจากสาเหตุที่สำคัญ

อุบัติเหตุภายในบ้านเราเอง

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต และเสียทรัพย์สิน บ้านของเราก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ เราจึงต้องปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่ที่บ้านโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างระมัดระวัง จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ เมื่อพบเห็นพื้นบ้านลื่นก็ควรเช็ดให้แห้ง ไม่เล่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีต่าง ๆ และใช้ของมีคมอย่างระมัดระวัง