กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ชุมชนปลอดภัย” ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมความปลอดภัย โดยใช้ 4 กลยุทธ์ ดังนี้

1.1 การเฝ้าระวังพฤติกรรมความปลอดภัย เป็นการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยที่จะแสวงหาข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์เสี่ยงของปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น

1.      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนได้จัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด สำหรับใช้ปฏิบัติงานตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน โดยเฉพาะใช้ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางจราจรอย่างต่อเนื่อง

2.      การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจากการเมาและขาดสติทำให้เกิดความประมาท และรณรงค์โครงการ “เมาไม่ขับ”

3.      การตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่เปิดไฟหน้ารถ จะช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุด้วย

1.2 แนวคิดขององค์การอนามัยโลกที่ต้องการพัฒนาสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในเมืองให้มีสุขภาพดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยถือว่าการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง ทั้งด้านกายภาพ จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อองค์ประกอบดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลให้ประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองนั้นมีสุขภาพดีเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองอย่างเป็นองค์รวม โดยมีแนวทางการดำเนินการ”เมืองน่าอยู่” 10 ประการ ดังนี้

1.      สิ่งแวดล้อมทางกายภาพทุกครอบครัว รอบบริการ

– เขียวขจี “ป่าในเมือง”

– สะอาด “ไร้ฝุ่น ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ปุ๋ยชุมชน”

– ปลอดภัย ไม่มีการเคลื่อนไหวมวลชนในทางลบ

1.      ระบบนิเวศสมดุล “มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

2.      ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

3.      ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีจิตสำนึกควบคุมการตัดสินใจเรื่องที่กระทบต่อสุขภาพอย่างมีเหตุผล

4.      ระบบบริการสาธารณะในความจำเป็นพื้นฐานได้แก่ อาหารและน้ำ ที่พักอาศัย มีสถานบริการสาธารณะรวมของชุมชน ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด มีงานทำ

5.      รู้ข่าวสาร ร่วมระดมความคิด ร่วมกันทำงานเพื่อส่วนร่วม

6.      มีระบบเศรษฐกิจทฤษฏีใหม่ มีนวัตกรรมหลากหลายนำความรู้มาใช้ประโยชน์

7.      8.พัฒนาภูมิปัญญาไทยในอดีต เชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม

8.      9.ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สืบสารประเพณี สร้างเอกลักษณ์ของชุมชน

9.      10. มีระบบบริการสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค