การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

การป้องกันอุบัติเหตุในบ้านหรือที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นตึกแถว แฟลต อาคารชุดต่างๆ สิ่งสำคัญก็คือ การที่ทุกคนตระหนักถึงอันตราย ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และมีความปรารถนาความเต็มใจ ในการที่จะป้องกัน หรือความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง ซึ่งวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน อาจกระทำได้ดังต่อไปนี้

1. การป้องกันในด้านบุคคล
2. การป้องกันในด้านสิ่งแวดล้อม

การป้องกันในด้านบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุในด้านบุคคล สามารถกระทำได้ดังนี้
1. การศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับอันตราย สาเหตุ และการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน
2. การรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ หากสภาพร่างกายบกพร่องก็ควรรีบแก้ไข เช่น สายตาสั้น หูพิการ เป็นต้น
3. การทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ หากเจ็บป่วยหรือไม่สบายใจ ควรหยุดพักไม่ควรทำกิจกรรมใด ๆ ภายในบ้าน
4. การระมัดระวังในการทำงาน มีสติ และทำงานด้วยความตั้งใจ จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้
5. การฝึกอบรม หรือให้ความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในบ้าน ได้แก่สมาชิกทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุในบ้านในด้านสิ่งแวดล้อม สามารถกระทำได้ดังนี้
1. การออกแบบบ้าน เครื่องใช้ภายในบ้าน และการก่อสร้าง ควรคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นหลักสำคัญ บ้านไม่ควรสร้างติดถนนใหญ่ ประตูทางเข้าไม่ควรมีมุมอับ หรือมีต้นไม้ใหญ่ใกล้ตัวอาคาร ควรออกแบบบ้านให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ การก่อสร้างจะต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งใช้วัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรง คงทน สวยงาม และไม่เป็นเชื้อเพลิงได้ง่าย
2. การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบบ้านที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้อยู่อาศัยในบ้าน กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เพื่อความปลอกภัย ฯลฯ ทั้งนี้จะต้องให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกำหมายอย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษเมื่อกระทำผิดกฎหมายด้วย
3. การจัดวางสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แยกเป็นหมวดหมู่ และแยกเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะสารพิษ สารเคมีหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่แหลมคมเป็นอันตราย ควรให้พ้นมือเด็ก
4. การดูแลบำรุงรักษาบ้าน บริเวณบ้านและสนามหญ้าให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่สกปกรกรุงรัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและที่อยู่อาศัยของสัตว์ และไม่เป็นหลุมบ่อ
5. การสำรวจความปลอดภัยที่บ้าน ควรจัดทำแบบสำรวจความปลอดภัยที่บ้าน เพื่อเป็นการตรวจ สภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณบ้าน ห้องต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช่้หากพบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือมีการชำรุดทรุดโทรม ก็จะได้แก้ไขหรือซ่อมแซม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น