การป้องกันเกี่ยวกับสภาพถนน

ภาพถนนที่ปลอดภัยนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การออกแบบถนน การออกแบบทางแยก ทางเชื่อม ลักษณะผิวพื้นถนน เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจรต่างๆ ปริมาณการจราจร และสภาพแสงสว่างบนถนน ฯลฯ เพื่อความปลอดภัย ควรพิจารณาเกี่ยวกับสภาพถนนดังนี้

1. การออกแบบถนน ควรออกแบบให้ได้มาตรฐาน และแบ่งถนน ตามหน้าที่การใช้สอย เช่น ถนนธรรมดา ถนนเชื่อมถนนธรรมดา และเชื่อมถนนซอย ถนนสายเอก และถนนพิเศษ หรือถนนด่วน ส่วนการออกแบบถนนที่ปลอดภัยนั้น จะต้องคำนึงถึงความโค้งของถนน ผิวลาดของถนน และระยะสายตา โดยปกติโค้งถนนที่มีทั้งส่วนที่เป็นผิวลาด และผิวเนินสูงรวมอยู่ด้วยกัน จะต้องลดความลาดลง นอกจากนั้น ควรออกแบบถนน โดยการวางแนวถนนเป็นเส้นรอบวง ทำให้เป็นระยะที่สายตาจะมองเห็นได้ ถนนควรสร้างให้มีความกว้างพอ ที่จะมีทางเท้าที่เหมาะสม และจัดแบ่งช่องทางวิ่งให้มีขนาดกว้างพอ และตีเส้นชัดเจน รวมทั้งมีเกาะกลางถนน และมีลู่ถนน หรือซองถนนฉุกเฉิน สำหรับยวดยานที่เสียหายจนแล่นไม่ได้
2. การออกแบบทางเชื่อมทางแยก ควรวางผัง หรือออกแบบทางแยกทางเชื่อมที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะ บริเวณทางแยก ถนนตัดกันเป็นสี่แยก มีปริมาณอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่าสามแยกเสมอ และบริเวณทางแยกการเลี้ยงขวา มักมีอันตรายที่สุด
3. ลักษณะผิวพื้นถนน ผิวพื้นถนนจะต้องมีความฝืด หรือมีความต้านทานการลื่น ที่จะช่วยถ่ายแรงสัมผัสระหว่างยางรถกับถนน ในระหว่างที่ห้ามล้อ และขับไปตามโค้งถนน นอกจากนั้นสภาพพื้นผิวถนน จะต้องไม่ขรุขระไม่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วย
4. เครื่องหมายจราจรเครื่องกันต่างๆ จะต้องออกแบบให้เข้าใจง่าย สังเกตเห็นได้ชัดเจน
ทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน ขนาดของแผ่นป้าย และตัวหนังสือ ควรออกแบบโดยคำนึงถึงความเร็วรถ เวลาที่ใช้ในการอ่านข้อความบนถนน และระยะห่าง ของป้ายกันแนวทางเดินของรถ ส่วนเครื่องหมายจราจร ถนนที่ไม่ด ีหรือเสื่อมสภาพ ควรปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ดีเสมอ สำหรับเครื่องกันต่างๆ ควรจัดวางไว้ในแนวกลางแผน ริมถนน สะพาน หรือเนินดินต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัย ในการจราจร
5. ปริมาณการจราจร บนท้องถนนที่มีการจราจรหนาแน่น และการใช้อัตราความเร็วต่างๆ ในขณะขับรถ ย่อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ได้ง่ายเสมอ จึงควรมีการจำกัด จำนวนยานพาหนะบนท้องถนน และกำหนดอัตราความเร็วของรถไม่ต่ำ หรือสูงเกินไป
6. สภาพแสงสว่าง ความสามารถในการมองเห็น จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นจึงควรจัดแสงไฟส่องบนท้องถนน ให้เหมาะสม และให้มีแสงสว่างจ้า เข้าตาผู้ขับขี่น้อยที่สุด

3. การป้องกันเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศ เป็นเรื่องของธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ บุคคลจึงควรรู้จักป้องกันอันตราย จาการที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องความระมัดระวัง ในการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ ขณะที่เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมหรือหมอกลง หรือหากเป็นไปได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะ ในขณะที่ดินฟ้าอากาศ เอื้ออำนวยต่อการเกิดอุบัติเหตุ