การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศและทางน้ำ

การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศและทางน้ำ

แนวทางการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ
ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงมีลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมเมืองโดยตรง มีดังนี้
1. เข้มงวดในการตรวจวัดควันดำอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยำเกรงต่อกฎหมาย
2. ส่งเสริมให้มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาควันดำ
3. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานที่ทำให้เกิดมลพิษน้อย เช่น แก๊สธรรมชาติ เป็นต้น อันจะทำให้มลพิษทางอากาศลดลง
5. ตรวจสอบ เพื่อกระตุ้นให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการป้องการมิให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ และมลพิษด้านอื่นๆ โดยเคร่งครัด และใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน
6. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มาจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลด ภาวะมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน

แนวทางการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน้ำ
ปัญหามลพิษทางน้ำเกิดจากสาเหตุสำคัญหลายประการ เช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว การพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขาดจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมของประชาชน เป็นต้น
1. การวางผังเมืองให้มีความถูกต้องเหมาะสม จะช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อย่างดีเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยกำจัดน้ำเสียจากชุมชน
2. การตรวจสอบระบบกำจัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดปัญหาได้โดยถ้าพบการฝ่าฝืนก็ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3. การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้โรงงานต่างๆ นำเครื่องจักรที่แก้ไขมลพิษทางน้ำมาใช้ในการผลิตสินค้ามากขึ้น
4. การรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการแก้ไขมลพิษทางน้ำ ให้เห็นประโยชน์ของการมีแหล่งน้ำที่สะอาด และโทษของการเกิดมลพิษทางน้ำ และให้เป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องผู้กระทำผิด
5. ให้มาตรการทางภาษี หรือเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียจากผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการหรือภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำทิ้งน้ำเสียลงตามแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อนำเงินมาใช้ป้องกันและแก้ไขต่อไป
6. กำหนดมาตรการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันมิให้ครัวเรือนและชุมชนทิ้งน้ำใช้แล้ว ลงคูคลองทันที เพราะทำให้เกิดมลพิษทางน้ำได้ แต่จะทำให้ท่อระบายน้ำที่รวบรวมน้ำใช้แล้วจากชุมชนเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียก่อน
7. การรณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลง เพราะจะทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ โดยการขอความร่วมมือถึงการออกกฎหมายมาใช้บังคับ
8. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำในชุมชนหรือท้องถิ่นของตน
9. จัดทำแผนแม่แบบของรัฐ เพื่อวางแผนการบริหารและจัดทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

การป้องกันมลพิษทางอากาศ
การป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ
1. ลดสารภาวะมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด โดยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเชื้อเพลิง ใช้เครื่องยนต์ที่มีมลพิษน้อย ปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดมลพิษจากยานพาหนะ
2. เข้มงวดกับมาตรการลดผลกระทบด้านภาวะมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบการปล่อยมลสารต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับภาวะมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการเกษตร โดยนำวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรมาใช้เป็นพลังงานเพื่อลดการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในที่โล่ง
4. ปรับปรุงระบบการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ถูกหลักวิชาการ เพื่อลดการเผาขยะในที่โล่ง
5. ป้องกันการเกิดไฟป่า ตรวจติดตามปฏิบัติการดับไฟป่า และฟื้นฟูสภาพหลังเกิดไฟป่า
6. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มาจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลด ภาวะมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน
7. ลดการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีสารประกอบของสารที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC ) เป็นต้น
8. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบการขนส่งที่มีมลพิษน้อย และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน
9. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจอันตรายที่เกิดจากภาวะมลพิษทางอากาศ และมีส่วนรวมในการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศ
10. ปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามและการใช้บังคับกฎหมายด้านการจัดการภาวะมลพิษทางอากาศ