ข้อควรทราบเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับ เครื่องจักรสายพานลำเลียง

ข้อควรทราบเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับ เครื่องจักรสายพานลำเลียง

เครื่องจักรสายพานลำเลียง นำมาซึ่งความสะดวกและรวดเร็ว ในการลำเลียงวัตถุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในสถานประกอบการ โดยไม่ต้องใช้โฟร์กลิฟท์ หรือ ใช้แรงคนยก แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานสายพานลำเลียงก็นำมาซึ่งอันตรายรุนแรงได้ หากทำงานโดยไม่ระมัดระวัง วันนี้จึงขอแนะนำคร่าวๆในเรื่องของการแต่งกาย และสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบ เมื่อต้องทำงานกับเครื่องสายพานลำเลียง

แจ้งผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกับเครื่องสายพานลำเลียง ให้แต่งกายถูกต้อง เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย ดังนี้ ไม่สวมเสื้อผ้าหลวมๆ รุ่มร่าม และกรณีที่ไว้ผมยาวต้องคลุมผม หรือผูกมัดผมไว้ข้างหลัง  สวมหมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และรองเท้านิรภัย (พิจารณาตามสภาพพื้นที่ทำงาน และลักษณะงาน)
อาจจะต้องใช้หน้ากากนิรภัยกันฝุ่น หากสถานที่ปฏิบัติงานมีฝุ่น
ฝึกสอนลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบเหล่านี้ เมื่อทำงานในบริเวณเครื่องจักรสายพานลำเลียง

ไม่ใช้งานอุปกรณ์ หากตรวจพบด้วยว่ามีสภาพไม่สมบูรณ์ หรือผิดปกติ
แน่ใจว่ากำบังใบ (Guard) ถูกติดตั้งแล้ว ต้องทราบว่าปุ่มเดินเครื่องจักร และหยุดเครื่องจักร อยู่ที่ไหน ? ปุ่มควบคุมเครื่องจักรต่างๆมีเครื่องหมาย หรือข้อความบอกว่าเป็นปุ่มอะไร ครบถ้วนหรือไม่ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางที่จะเข้าไปกดปุ่มควบคุม ในกรณีฉุกเฉินการเข้า่ถึงปุ่มหยุดเครื่องจักรเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งเครื่องสายพานส่วนใหญ่จะมีสายหยุดฉุกเฉินตลอดความยาวของสายพาน
ต้องทราบว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอะไรบ้างในการทำงาน ทราบถึงสัญญาณเตือนเมื่อจะเริ่มเดินเครื่องสายพานลำเลียง ต้องแน่ใจว่าไม่มีเพื่อนร่วมงานอยู่ใกล้เครื่องสายพานลำเลียงก่อนที่จะกด ปุ่มเดินเครื่อง
ปฏิบัติป้ายเตือนในพื้นที่อันตราย ไม่ขึ้น หรือ โดยสารไปกับสายพานลำเลียง ทราบว่าสายพานลำเลียงรับน้ำหนักได้มากที่สุดเท่าไร และต้องไม่ใช้งานเกินกว่านั้น  รู้จักถึงวิธีรักษาและทำความสะอาดรอบพื้นที่สายพานลำเลียง เศษขยะ ฝุ่นละออง อาจจทำให้เครื่องจักรติดขัด
หากสายพานมีการติดขัด หรือหยุดทำงาน จะต้องปิดสวิทซ์ก่อนทำการแก้ไข ซ่้อมแซม ทุกครั้ง และควรนำระบบ log out tag out มาใช้งานด้วย  หากสงสัยว่ามีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้น ให้แจ้งหัวหน้างานทันที