ความปลอดภัยของการทำงานในโรงงาน

ความปลอดภัยในโรงงาน (Safety) หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุในโรงงาน หรือสภาวะที่ปลอดภัยจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาร และ ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลซึ่งการจะรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโรงาน และการดำเนินการให้สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ความปลอดภัยในการทำงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ สภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจาก “อุบัติเหตุ” ในการทำงาน
ความปลอดภัย (safety) หมายถึง สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ้นภัย และรวมถึงปราศจากอันตราย( Danger )การบาดเจ็บ (lnjury) การเสี่ยงภัย ( risk )และการสูญเสีย (Loss )
ภัย (Hazard) หมายถึง สภาวการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคลหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมทั้งการกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามปกติองบุคคล
อันตราย (Danger) หมายถึง สภาวะที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะยู่ในระบบความรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานและป้องกัน เช่น การทำงานบนที่สูง เสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดอันตรายขั้นได้ถ้าหากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น และอาจเกิดการบาดเจ็บถึงกับเสียชีวิตได้
อุบัติเหตุ (lncident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นจะทำให้เกิดผลเสียอีกมากมาย เช่นงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามกำหนด แต่ปรากฏว่าอะไหล่ไม่ครบทำให้งานล่าช้าและเป็นผลเสียต่อระบบ
อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ไม่สามารถควบคุมได้ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะนั้น ทำให้เกิดความเสียหายผลกระทบต่อตัวเอง และครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
ความปลอดภัยในการทำงาน คือ การปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงตามเป้าหมายโดยปราศจากเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย การสูญเสียทั้งบุคคลและทรัพย์สิน การบาดเจ็บ ป่วยเป็นโรคจนถึงขั้นเสียชีวิต
อุบัติเหตุในการทำงาน หมายถึง ภัยและความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน บาดเจ็บสูญเสียทรัพย์สิน พิการหรือเสียชีวิต