ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมหลอมอะลูมิเนียม

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมหลอมอะลูมิเนียม


ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นหลักของโรงงานและมีโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยเป็นจำนวนมากจนมีคำขวัญในการรณรงค์ความปลอดภัยว่า “ ปลอดภัยไว้ก่อน ” สำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยว ข้องกับการหลอมอะลูมิเนียมซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มตามความต้องการอะลูมิเนียมที่สูงขึ้นทุกปีโดยไม่ว่าจะเป็นโรงงานรีไซเคิล โรงงานแยกอะลูมิเนียมจากดรอส โรงหล่ออะลูมิเนียม จึงมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่ไม่ได้ป้องกันอันตรายด้วยการให้ความรู้ผ่านการสร้างสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันทั่วโลกก็ยังมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลอมอะลูมิเนียมให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในระดับความรุนแรงแตกต่างกันไปตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงแสดง ไว้ในภาพ A ซึ่งเป็นระดับความรุนแรงสูงสุด ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินภายในโรงงานชนิดประเมินค่าไม่ได้

การเกิดปฏิกิริยาดังสมการนี้ให้พลังงาน ออกมามหาศาล โดยหากคำนวนตามหลักการ ทางอุณหพลศาสตร์ พบว่าความร้อนที่เกิดขึ้นมี ค่ามากกว่าการระเบิดของระเบิดทีเอ็นทีถึงสามเท่าที่น้ำหนักเท่ากัน และผลลัพธ์สุดท้ายจะไม่พบว่าเป็นคราบของอะลูมิเนียม แต่จะเหลือเพียงฝุ่นผงของอะลูมิเนียมออกไซด์และไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดการระเบิดเพิ่มเติมได้อีกแม้ว่าการเกิดปฏิกิริยาข้างต้นจะรุนแรงแต่หากอะลูมิเนียมหลอมเหลวไม่ได้สัมผัสกับน้ำปริมาณมากก็จะไม่พบปฏิกิริยารุนแรงดังกล่าว

นอกจากนี้ อะลูมิเนียมหลอมเหลวสามารถทำ ปฏิกิริยากับออกซิเจนในบรรยากาศได้แต่จะเกิดฟิล์มออกไซด์บางๆ ที่ผิวหน้าของอะลูมิเนียมหลอมเหลวซึ่งทำให้ไม่การระเบิดขึ้นได้ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมหลอมอะลูมิเนียมมักถูกมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ช่วยเพิ่มกำไรของกิจการซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจผิดแท้จริงแล้ว การใส่ใจกับความปลอดภัย นอกจากจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับพนักงานอย่างยั่งยืนแล้ว ยังลดโอกาสเกิดการสูญเสียอย่างยิ่ง ใหญ่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในโรงงานอีกด้วย
หมายเหตุ บทความนี้มาจากต้นฉบับซึ่งเป็นข้อเขียนของ รศ.ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เผยแพร่ในเว็บไซต์เวที สาธารณะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอะลูมิเนียม