ความปลอดภัยในโรงงาน

ความปลอดภัยในโรงงาน

ความปลอดภัยในโรงงาน (Safety) หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุในโรงงาน หรือสภาวะที่ปลอดภัยจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาร และ ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต ซึ่งการควบคุมจะรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโรงาน และการดำเนินการให้สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากความปลอดภัยในโรงงาน
– ผลผลิตในโรงงานเพิ่มขึ้น การทำงานอย่างปลอดภัยในโรงงานที่สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเพียงพอ
– ต้นทุนการผลิตของโรงงานลดล เมื่อสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานลดลง ความสูญเสีย
– กำไรของโรงงานมากขึ้น เมื่อการทำงานอย่างปลอดภัยทำให้ผลผลิตสูงขึ้น
– สงวนทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศชาติ เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานทุกครั้งมักทำให้คนบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ
ความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการทำงาน เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
– การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
– การปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานความปลอดภัย
– หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ควบคุมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
– อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานที่ขาดประสบการณ์
– หากพบเห็นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยโปรดแจ้งผู้บังคับบัญชา

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย
– การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต
– กำหนด/จำกัด ชั่วโมงทำงาน สำหรับงานอันตราย ที่กำหนด
– ให้นายจ้างจัดแพทย์ตรวจโรคให้ลูกจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
– ให้นายจ้างจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย
– การฝึกอบรม การสื่อสาร และการจูงใจด้านความปลอดภัย
– ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริหารและผู้ควบคุมงานทุกระดับ
– ปลูกฝังและทบทวนทัศนคติด้านความปลอดภัยให้กับคนงาน
– จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางการทำงานที่ถูกวิธี
– กำหนดข้อป้องกันแก้ไขที่ชัดเจนการดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย
– การสอบสวนอุบัติเหตุ และการวิเคราะห์สาเหตุ
– มีการสอนสวนและรายงานอุบัติเหตุทุกครั้ง

มีการเก็บรวบรวมและจัดทำสถิติอุบัติเหตุ มีการป้องกันอุบัติเหตุด้วย 3E คือ
– Engineering
– Education
– Enforcement