ความหมายของความปลอดภัยในโรงงาน

ความหมายของความปลอดภัยในโรงงาน  (Safety)

หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุในโรงงาน หรือสภาวะที่ปลอดภัยจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาร และ ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต  ซึ่งการควบคุมจะรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโรงาน และการดำเนินการให้สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ความหมายของความปลอดภัยในโรงงาน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากความปลอดภัยในโรงงาน
1. ผลผลิตในโรงงานเพิ่มขึ้น การทำงานอย่างปลอดภัยในโรงงานที่สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเพียงพอ
2. ต้นทุนการผลิตของโรงงานลดลง เมื่อสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานลดลง ความสูญเสีย
3. กำไรของโรงงานมากขึ้น เมื่อการทำงานอย่างปลอดภัยทำให้ผลผลิตสูงขึ้น
4. สงวนทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศชาติ  เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานทุกครั้งมักทำให้คนบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ
5. ความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการทำงาน เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย
1. การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
2. การปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานความปลอดภัย
3. หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ควบคุมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
4. อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานที่ขาดประสบการณ์
5. หากพบเห็นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยโปรดแจ้งผู้บังคับบัญชา
การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย

1. การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต
2. กำหนด/จำกัด ชั่วโมงทำงาน สำหรับงานอันตราย ที่กำหนด
3. ให้นายจ้างจัดแพทย์ตรวจโรคให้ลูกจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ให้นายจ้างจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย
1. การฝึกอบรม การสื่อสาร และการจูงใจด้านความปลอดภัย
2. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริหารและผู้ควบคุมงานทุกระดับ
3. ปลูกฝังและทบทวนทัศนคติด้านความปลอดภัยให้กับคนงาน
4. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางการทำงานที่ถูกวิธี
5. กำหนดข้อป้องกันแก้ไขที่ชัดเจน
การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย
1. การสอบสวนอุบัติเหตุ และการวิเคราะห์สาเหตุ
2. มีการสอนสวนและรายงานอุบัติเหตุทุกครั้ง
3. มีการเก็บรวบรวมและจัดทำสถิติอุบัติเหตุ