จรัญบรรยายพิเศษขรก.ใต้พระปรมาภิไธย

‘จรัญ’บรรยายพิเศษ ‘ขรก.ใต้พระปรมาภิไธย และจริยธรรมกับนักกฏหมาย’ ระบุชัดคนไทยโชคดีมีในหลวง ร.9 เป็นแบบอย่างทุกในทุกเรื่อง

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้าราชการใต้พระปรมาภิไธยและจริยธรรมกับนักกฏหมาย ในโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ว่า คนไทยโชคดีที่มีแบบอย่างให้เรียนรู้ทั้งการทำงาน การครองตัวและดำรงตนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการประกาศนโยบายครั้งแรกหลังเป็นประมุขของประเทศไทยคือการครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ซึ่งไม่ใช่การทำเพื่อตนเอง วงศ์ตระกูลหรือชนชั้นใดชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ นายจรัญ ยังกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองแผ่นดินด้วยหลักธรรมาธิปไตย ไม่ใช่การเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่หรือไม่ได้ถือเสียงข้างมากเสมอไป เพราะหากเสียงข้างมากกำหนดทิศทางของประเทศไปในทางที่ไม่ดีก็ไม่ใช่หลักธรรมาธิปไตย ดังนั้นหากมติข้างมากเป็นไปในทางที่ผิดต้องห้ามไว้ ไม่เช่นนั้ยประเทศชาติจะพินาศ ซึ่งประวัติศาสตร์ได้แสดงไว้ให้เห็นแล้ว

หลักธรรมาธิปไตย คือความถูกต้อง ชอบธรรมเป็นใหญ่ โดยไม่ถือกฏหมายเป็นใหญ่เหนือความยุติธรรม จนกลายเป็นโลกาภิวัฒน์ ดังนั้นแม้ไม่ได้อยู่ในระบบข้าราชการแต่ก็ไม่พ้นการเป็นพสกนิกรชาวไทย ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ปกครอง ผู้นำเท่านั้นแต่หลักธรรมาธิปไตย ยังใช้เพื่อการตัดสินใจในชีวิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถรวมหลักธรรมาธิปไตยในระบบคิด และตัดสินใจให้ชัดเจนขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายจรัญ กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งส่วนตัวหรือส่วนรวม จุดที่เป็นธรรมเป็นจุดที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด ดังนั้นการพัฒนาจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อกำหนดจุดดุลยภาพอย่างถูกต้องและเป็นธรรมในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป้าหมายของการปกครองแผ่นดินโดยธรรมคืองานของพระราชาที่จะต้องทำให้ประชาชนชื่นใจ ในปนิธานการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน