ภัยอันตรายและการป้องกันตัวเอง

อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หรือไม่ได้ระมัดระวังมาก่อน อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะทำให้เสียทรัพย์สินและอาจเสียชีวิตได้

พฤติกรรมที่เสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้

๑. ความประมาท ๒.ความคึกคะนอง

๓. ขาดความรู้ความชำนาญ ๔. เครื่องมือชำรุด

๕. ไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ๖. อื่นๆ

๑ อุบัติเหตุในบ้าน

อุบัติเหตุในบ้าน เป็นภัยที่เกิดจากการกระทำที่ประมาทของสมาชิกในบ้านหรือเกิดจากสภาพบ้านและบริเวณบ้านที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

อุบัติเหตุในบ้านนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

๑. หลัดตกจากบันไดรหรือที่สูง

๒. เล่นกับไฟ น้ำร้อนลวก ไฟไหม้ จุดธูปเทียนทิ้งไว้

๓.จมน้ำในสระน้ำหรือในแม่น้ำลำคลองใกล้บ้าน

๔. ถูกของมีคมทิ่มแทงหรือบาดมือ

๕. กินยาผิด ดมหรือกินสารเคมี

ข้อควรปฎิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

๑. ไม่วิ่งเล่นขณะขึ้นหรือลงบันได

๒.ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างระมัดระวัง และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

๓. ไม่จุดไม้ขีดไฟเล่น และดับไฟทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว

๔.ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จแล้ว

๕.ไม่วิ่งเล่นในบริเวณที่มีหญ้าขึ้นรก เพราะอาจถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยได้

๖. ไม่ควรหยิบยากินเอง ควรให้ผู้ใหญ่หยิบยามาให้

๗.ไม่ปีนต้นไม้หรือที่สูง เพราะพลัดตกลงมาได้

๘.ไม่ทิ้งเศษกระเบื้องหรือของมีคมไว้ตามทาง เพราะอาจถูกบาดเท้าได้

๙. เมื่อพบสิ่งของในบ้านชำรุด ควรแจ้งให้พ่อแม่ทราบทันที

๑๐.ถ้าบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองควรฝึกว่ายน้ำให้เป็น

๒ อุบัติเหตุในโรงเรียน

อุบัติเหตุในโรงเรียน อาจเกิดขึ้นจากความประมาทและความคึกคะนองของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เช่น โต๊ะและเก้าอี้ชำรุด อาคารเรียนทรุดโทรม สนามของโรงเรียนมีหญ้าขึ้นรก เป็นต้น ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้ข้อควรป้องกันตนเองจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน