เกี่ยวกับเรา

ความปลอดภัยอุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หรือไม่ได้ระมัดระวังมาก่อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
และทุกสถานที่
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
– ความประมาท
– ความคึกคะนอง
– ขาดความรู้หรือความชำนาญ
– ไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ
– เครื่องมือชำรุด
– อื่นๆ
อุบัติเหตุในบ้าน
อุบัติเหตุในบ้าน เป็นภัยที่เกิดจากความประมาทของสมาชิกในบ้านหรืออาจเกิดจากสภาพบ้าน
และบริเวณบ้านที่ไม่ดี ตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้าน ได้แก่ มีดบาด น้ำร้อนลวก ไฟฟ้าดูด เป็นต้น
ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน
๑. ไม่วิ่งเล่นกันขณะขึ้นลงบันได
๒. ใช้เครื่องมือเครื่องใช้อย่างระมัดระวังและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
๓. ไม่เล่นไม้ขีดไฟ และดับไฟทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
๔. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
๕. ไม่วิ่งเล่นในสนามหญ้าที่รกร้าง เพราะอาจถูกงูกัด
๖. ถ้าจะกินยา ควรให้ผู้ใหญ่หยิบยาให้
๗. ไม่ทิ้งเศษกระเบื้องหรือของมีคมไว้ตามทางเพราะอาจถูกบาดได้
๘. ไม่ปีนต้นไม้หรือที่สูง เพราะอาจพลัดตกลงมาได้
๙. เมื่อพบสิ่งของในบ้านชำรุด ควรแจ้งให้พ่อแม่ทราบทันที
๑๐. ถ้าบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำควรฝึกว่ายน้ำให้เป็น